Lưu trữ tháng Tháng Tư 2018

Tuyển nghiên cứu sau TS (Lĩnh vực IoT)

Là một phần của dự án được quỹ Newton tài trợ nhằm mục đích phát triển hệ thống truyền thông vô tuyến thích ứng và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng dựa trên nền tảng IoT áp dụng cho nông nghiệp, ứng viên được chọn sẽ: Tiến hành nghiên cứu kiểm chứng và phát […]