Lưu trữ thể loại: Hội nghị & Tạp chí

vi

Hội nghị INISCOM 2018

Hội nghị quốc tế lần thứ 4 của Liên minh đổi mới sáng tạo Châu Âu (EAI) về Mạng công nghiệp và Hệ thống thông minh (INISCOM 2018) sẽ được tổ chức bởi Đại học Duy Tân, tài trợ bởi EAI và dự án thuộc Chương trình Kết nối Xây dựng Môi trường nghiên cứu, […]